Ticket Enquiry

Required fields are marked with *

CANCEL

Action in the Superdiverse City: A Network Assembly

7th December 2017 | Pierhead Building, United Kingdom


Action in the Superdiverse City: A Network Assembly  7th December 2017  Pierhead Building, Cardiff Sponsored by: Jenny Rathbone AM  Follow this event on Twitter with #TLANG2017  Globalisation and changing patterns of migration mean ‘superdiverse’ cities are increasingly populated by speakers of multiple languages.  The Arts and Humanities Research Council (AHRC) project, Translation and Translanguaging: Investigating Linguistic and Cultural Transformations in Superdiverse Wards in Four UK Cities, TLANG,  will hold a Network Assembly on Thursday December 7th 2017 to focus on communication in changing urban communities. Speakers will present evidence of changing communication practices in city meeting places including sports clubs, community hubs and legal advice centres. The focus of the day is interdisciplinary, and will promote exchange between a range of stakeholders including academics, professionals, and practitioners in the areas of business, heritage, libraries, museums, arts, community support and advocacy, and national and city level policy stakeholders. Presentation of research outcomes will be accessible, evidence-based, and tangible.  The social, political and economic consequences of research findings will be foregrounded through engagement with participants. The day will consist of presentations, film, and panel and audience discussion and debate. The day is organised around two themes: (1) Movement in the city Sports are deeply rooted in history and culture and rich with conventions and specific ways of communication. This theme examines how culture is translated, people are transformed and communication is done through movement in the city.  It explores multilingual and cultural diversity amongst participants and the way sports bring together people ‘on the move’ who learn from, interact with, and bond with each other. The presentations highlight sports-specific pedagogy and language and communication issues and their impact on relationship and cultural translation. (2) Advocating and involving in the city Just, fair societies rely on law. This theme examines the significance of legal advice to those who seek it, those who give it and, by implication to society as a whole. Law operates in a context of increasing superdiversity where fewer participants share assumptions about the content, form and function of law than ever before and where differences of language and expectations are influential. Additionally, at this time, individuals are more likely to face the law without representation than ever before. These factors make investigation of law in contexts of migration in England and Wales particularly important now. Presentations will explore what law and legal advice are in contemporary cities and how they are woven into the fabric of people’s lives. Analysis of data will illustrate how legal advice operates and what it accomplishes. Discussion will focus on the future of legal advice and the place of language study in informing this future. Please disseminate this information to your networks. Attendance is free but registration is required, please register here. The closing date for registration is 22nd November 2017. For further information please contact the TLANG project administrator, Sarah Martin (s.l.martin@bham.ac.uk). Gweithredu yn y Ddinas Dra Amrywiol: Cynulliad Rhwydwaith 7 Rhagfyr 2017 Adeilad y Pierhead, Caerdydd Noddwyd gan: Jenny Rathbone AC Dilynwch y digwyddiad hwn ar Twitter gyda #TLANG2017 Mae globaleiddio a phatrymau mudo newidiol yn golygu bod dinasoedd 'tra amrywiol' yn gynyddol yn cynnwys siaradwyr ieithoedd niferus.  Bydd prosiect Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC), Cyfieithu a Thrawsieithu: Ymchwilio Trawsnewidiadau Ieithyddol a Diwylliannol mewn Wardiau Tra Amrywiol mewn Pedair Dinas yn y DU, TLANG, yn cynnal Cynulliad Rhwydwaith ddydd Iau 7 Rhagfyr 2017 i ganolbwyntio ar gyfathrebu mewn cymunedau trefol newidiol. Bydd siaradwyr yn cyflwyno tystiolaeth o arferion cyfathrebu newidiol mewn mannau cyfarfod dinesig gan gynnwys clybiau chwaraeon, canolbwyntiau cymunedol a chanolfannau cyngor cyfreithiol. Bydd ffocws rhyngddisgyblaethol i'r diwrnod, gan hybu cyfnewid rhwng amrywiol randdeiliaid gan gynnwys academyddion, gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr ym meysydd busnes, treftadaeth, llyfrgelloedd, amgueddfeydd, y celfyddydau, cymorth cymunedol ac eiriolaeth, a rhanddeiliaid polisi ar lefel genedlaethol a dinesig. Bydd cyflwyniad y canlyniadau ymchwil yn hygyrch, yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn ddiriaethol.  Caiff canlyniadau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd  y canfyddiadau ymchwil eu hamlygu drwy ymgysylltu â chyfranogwyr. Bydd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau, ffilm a thrafodaeth a dadl panel a chynulleidfa. Trefnir y diwrnod o gwmpas dwy thema:   (1) Symud yn y ddinas Mae chwaraeon wedi'u gwreiddio mewn hanes a diwylliant gyda chyfoeth o gonfensiynau a ffyrdd penodol o gyfathrebu. Mae'r thema hon yn archwilio sut y caiff diwylliant ei drosi, pobl eu trawsnewid a sut y caiff cyfathrebu ei wneud drwy symud yn ddinas.  Mae'n edrych ar amrywiaeth amlieithog a diwylliannol ymhlith cyfranogwyr a'r ffordd mae chwaraeon yn dod â phobl 'symudol' at ei gilydd i ddysgu, rhyngweithio a bondio â'i gilydd. Mae'r cyflwyniadau'n amlygu materion addysgeg ac iaith a chyfathrebu'n gysylltiedig â chwaraeon yn benodol a'u heffaith ar berthynas a throsi diwylliannol. (2) Eiriolaeth a chynnwys yn y ddinas Mae cymdeithasau cyfiawn, teg yn dibynnu ar gyfraith. Mae'r thema hon yn edrych ar arwyddocâd cyngor cyfreithiol i'r rheini sy'n ei geisio, y rheini sy'n ei roi a thrwy oblygiad cymdeithas gyfan. Mae'r gyfraith yn gweithredu yng nghyd-destun tra amrywiaeth cynyddol gyda llai o gyfranogwyr yn rhannu tybiaethau am gynnwys, ffurf a swyddogaeth cyfraith nag erioed o'r blaen a lle mae gwahaniaethau iaith a disgwyliadau'n ddylanwadol. Yn ogystal, ar yr adeg hon, mae unigolion yn fwy tebygol o wynebu'r gyfraith heb gynrychiolaeth nag erioed o'r blaen. Mae'r ffactorau hyn yn golygu bod ymchwilio cyfraith yng nghyd-destun mudo yng Nghymru a Lloegr yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd. Bydd cyflwyniadau'n archwilio beth yw cyfraith a chyngor cyfreithiol mewn dinasoedd cyfoes a sut y cânt eu gwneud yn rhan annatod o fywydau pobl. Bydd dadansoddiad o'r data yn dangos sut mae cyngor cyfreithiol yn gweithredu a'r hyn mae'n ei gyflawni. Bydd y drafodaeth yn canolbwyntio ar ddyfodol cyngor cyfreithiol a sut mae astudiaeth o iaith yn llywio'r dyfodol hwn. Gofynnir i chi ledaenu’r wybodaeth hon i'ch rhwydweithiau.  Mynediad am ddim, ond mae angen cofrestru. Cofrestrwch yma. Dyddiad cau cofrestru yw 22 Tachwedd 2017. Am fanylion pellach, cysylltwch â gweinyddydd prosiect TLANG, Sarah Martin (S.L.Martin@bham.ac.uk).      

More Photos:Similar events

Accommodation you might like for Action in the Superdiverse City: A Network Assembly